Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

nan-150x150

นางสาววิศณี ไชยรักษ์

หัวหน้าสาขาวิชา

ajsomyos-150x150

นายสมยศ นิรมิตเจียรพันธุ์

อาจารย์

kwanjit-150x150

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิต รัตนวรรณนุกูล

อาจารย์

MF5UL6644HJGZUQ2232SOAMZB5

นางจิตรมณี ดีอุดมจันทร์

อาจารย์

amp-150x150

นางสาวศรีเวียง กาพย์พิมาย

อาจารย์

kk-150x150

นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม

อาจารย์

minkmink-150x150

นางสาวกวีวรรณ อินทรชาธร

อาจารย์

IMG_0993n

นายพิเชฐ ชาญชัย

อาจารย์

นางสาวชิดชนก สุขสมบูรณ์

อาจารย์

นางสาววิไลวรรณ รอดหมื่นไวย์

อาจารย์

นางกรรณิการ์ พันธุ์ภ้กตร์

อาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>