Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

ผลงานอาจารย์

งานวิจัย Project Based Learning

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถาปัตยกรรมภายในที่พักอาศัยสำหรับคนพิการโดยใช้การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดย อ.วิศณี ไชยรักษ์