Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

ผลงานนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. สถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

การแข่งขันประกวดออกแบบสวน งานบ้านและสวนแฟร์ 2012

นางสาวปฐมฤดี ลอยสนั่น และนายพงษ์บดินทร์ พุแค นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดออกแบบสวน งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 ชื่อผลงาน LEGO POT