Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

ผลงานสาขา

รางวัลชนะเลิศการจัดนิทรรศการ

ขอแสดงความยินดีกับ นศ. สถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

งานวิจัย Project Based Learning

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสถาปัตยกรรมภายในที่พักอาศัยสำหรับคนพิการโดยใช้การเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) โดย อ.วิศณี ไชยรักษ์        

การแข่งขันประกวดออกแบบสวน งานบ้านและสวนแฟร์ 2012

นางสาวปฐมฤดี ลอยสนั่น และนายพงษ์บดินทร์ พุแค นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันประกวดออกแบบสวน งานบ้านและสวนแฟร์ 2012 ชื่อผลงาน LEGO POT