Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

กิจกรรมบริการวิชาการ

Basic Interior Design Workshop 2012

โครงการฝึกอบรมออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน Basic interior design workshop 24-25 สิงหาคม 2555 จัดโดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์