Interior Architecture RMUTI

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มทร.อีสาน

กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชา วาดเส้นและระบายสี (Drawing and Painting) 1/56

บรรยากาศ นำเสนองาน project1 วิชาวาดเส้นและระบายสี นศ.สน1/56  

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานนักศึกษา “อินจัด2 : ขยับ-ปรับ-เปลี่ยน” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา